Obriu el desplegable per veure tota la llista. Cada servei o entitat té una descripció breu i un enllaç a la seva fitxa.

Serveis en salut mental o addiccions que atenen població de Santa Coloma
Atenció a la salut sexual reproductiva Servei especialitzat en l’atenció sexual i reproductiva d’adolescents, joves i persones adultes amb atenció sanitària i psicològica.
Bus intermunicipal de la metadona (BIM) Servei de subministrament de metadona i assessorament sociosanitari per a persones drogodependents en tractament o amb una pauta de desintoxicació a opiacis.
CAS Santa Coloma (centre d’atenció i seguiment de drogodependències) Servei sanitari i social especialitzat en l’atenció, el tractament i el seguiment de persones addictes a drogues, des del qual es pot derivar a tots els recursos de la Xarxa d’atenció a les drogodependències.
Centre de salut mental d’adults Santa Coloma (CSMA) Atenció sanitària especialitzada de diagnòstic, orientació, tractament i seguiment per a persones adultes amb amb trastorns mentals severs i de baixa complexitat.
Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) Santa Coloma de Gramenet Atenció sanitària i social i tractament d’infants i adolescents fins als 18 anys amb problemes de salut mental, i suport a les famílies i a serveis professionals que intervenen amb menors d’edat amb trastorns o en situació de risc.
Centre Spott Servei d’assistència per a adolescents i joves amb drogodependències o addiccions a les pantalles (videojocs, mòbil, internet i e-xarxes socials) i els seus familiars.
Centres d’atenció primària de salut Centres d’atenció sanitària ubicats als diferents barris de la ciutat, on es fa una primera valoració dels trastorns mentals i les addiccions, es tracten quan no són greus i es deriva a serveis especialitzats quan es necessari.
Club social Gramenet Espai per a persones amb problemes de salut mental, que realitza activitats socioeducatives i de lleure dirigides a la recuperació, la inserció social i la sensibilització de la resta de la comunitat.
Equip clínic d’intervenció a domicili (ECID) de Santa Coloma de Gramenet Atenció domiciliària d’adolescents i joves en situacions d’alt risc en diversos àmbits de la vida que tenen dificultats per vincular-se als serveis.
Equip d’atenció psicopedagògica (EAP) Servei per a la detecció, valoració de necessitats educatives especials i tractament d’infants, adolescents i joves fins als 21 anys escolaritzats.
Equip d’avaluació integral ambulatòria de trastorns cognitius Servei de detecció i tractament per a persones amb una fase inicial de demències i altres patologies cognitives.
Equips bàsics d’atenció social Atenció social a persones amb problemes de salut mental o addiccions i les seves famílies, assessorament i gestió per a l’accés a prestacions socials municipals i d’altres administracions públiques.
Espai Situa’t / Projecte Activa’t per la salut mental Informació en salut mental per a professionals, persones afectades, familiars i persones interessades, assessorament legal, i creació d’espais horitzontals de trobada i corresponsabilitat, i grups psicoeducatius i d’empoderament.
Hospital de dia de salut mental per a adolescents Servei sanitari, social i terapèutic diürn per a adolescents amb problemes de salut mental i les seves famílies.
Hospital de dia de salut mental per a persones adultes Servei sanitari i terapèutic adreçat a persones amb problemes de salut mental que necessiten un tractament diari no hospitalari, i de suport a les seves famílies.
Hospital de dia de trastorns cognitius Recurs diürn de psicoestimulació i tractament de persones amb problemes cognitius lleus o moderats (alzheimer i altres demències) per alentir el seu deteriorament i mantenir l’autonomia, i de suport a qui té cura de la persona.
Llar residència Núria de salut mental Servei d’acolliment temporal o permanent per a persones menors de 65 anys amb problemes greus de salut mental que han de viure amb una supervisió professional.
Oficines de farmàcia Oficines distribuïdes per tot el municipi amb informació i suport en temes de trastorns mentals i addiccions, dispensació de medicació i acompanyament en el tractament, intercanvi de xeringues i tractament amb opiacis.
Pla de seguiment individual en salut mental Dispositiu per a persones amb problemes de salut mental greus amb poca vinculació al tractament i a la xarxa assistencial, per adherir-les al tractament i afavorir un seguiment coordinat i vinculat a la comunitat.
Programa municipal d’atenció a persones drogodependents Conjunt d’intervencions i activitats adreçades a persones drogodependents que cerquen la seva normalització social, l’ocupació constructiva del temps, la incorporació laboral, i la prevenció de problemes amb la resta de la comunitat.
Projecte Xela (Centre obert Rialles) Programa per a la estimulació d’infants i adolescents fins a 16 anys amb retard maduratiu o trastorn autista, i d’atenció a les seves famílies.
Servei de mitja i llarga estada psiquiàtrica Servei terapèutic de tractament amb internament per a persones amb un problema de salut mental greu i inestable amb riscos importants per a qui té el trastorn o el seu entorn.
Servei de psiquiatria amb urgències de l’hospital Germans Trias i Pujol Urgències de 24 h per a persones amb una crisi o un brot important, que pot gestionar l’atenció immediata d’altres necessitats orgàniques com ara traumatismes o lesions, i fer hospitalitzacions breus.
Servei de rehabilitació comunitària en salut mental Servei multidisciplinari amb activitats terapèutiques per a persones amb trastorns mentals greus amb prou estabilitat com per viure a la comunitat que també fa de pont amb equipaments ocupacionals i prelaborals normalitzats.
Servei de tutela a persones amb trastorns mentals Assessorament i suport sobre mesures judicials relacionades amb la tutela i la capacitat legal de persones amb problemes de salut mental, per a qui té un trastorn mental, familiars i professionals.
Unitat de convalescència / Mitja estada psicogeriàtrica Servei d’hospitalització de curta o mitja estada per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències per al seu diagnòstic i tractament.
Unitat de desintoxicació de drogodependències Programa hospitalari de desintoxicació per a persones amb una dependència física a una droga, que no poden fer-la al seu entorn per raons de caire social o sanitari.
Unitat de llarga estada psicogeriàtrica Servei d’estada hospitalària llarga per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències amb un nivell de dependència i complexitat alta, i curta quan ho necessita la persona cuidadora (malaltia, descans, etc.).
Unitat de patologia dual Servei hospitalari de tractament per a persones que tenen un trastorn mental i una drogodependència simultàniament.
Unitat de subaguts Servei d’ingrés de curta estada i de resposta ràpida per a la rehabilitació psicosocial de persones amb problemes de salut mental greu.
Urgències sanitàries generals Servei d’urgències hospitalàries al municipi que pot tractar problemes orgànics relacionats amb usos de drogues com ara sobredosis a l’alcohol -coma etílic- o altres drogues.
Xarxa jove Recurs socioeducatiu i comunitari d’acompanyament i orientació de joves amb problemes de salut mental amb dificultats per a la socialització i els seus familiars.

 

Entitats de l'àmbit de la salut mental o addiccions de Santa Coloma
Activament Catalunya associació
Col·lectiu de persones amb experiència en trastorns mentals d’àmbit català amb una delegació a Santa Coloma de Gramenet, que lluita contra l’estigma i afavoreix l’empoderament i la recuperació de les persones afectades.
Agrupació d’usuaris/es i professionals al volant de l’autobús de metadona (AUPA’M) Plataforma de persones amb problemes d’addicció a les drogues, del seu entorn i professionals que es reuneixen setmanalment en un espai horitzontal i de suport mutu.
Al-anon
Espai d’autoajuda per a familiars de persones alcohòliques basat en el mètode de les 12 passes d’Alcohòlics anònims.
Alcohòlics Anònims Comunitat de persones amb problemes d’alcoholisme que es reuneixen per compartir la seva experiència i seguir el mètode de les 12 passes de cara a la seva recuperació.
Ass. Ammame
Associació de familiars de persones amb problemes de salut mental que promou la millora de la seva qualitat de vida a través d’activitats i de sensibilització social.
Ass. Asaupam
Entitat que gestiona i impulsa accions socials i comunitàries relacionats amb les drogodependències, amb programes de prevenció i atenció a les persones afectades i llurs familiars.
Ass. d’Alcohòlics rehabilitats de Santa Coloma Associació per al suport de persones amb problemes d’addicció a l’alcohol del centre de Santa Coloma de Gramenet amb suport professional.
Ass. d’Alcohòlics rehabilitats Santa Rosa Associació per al suport de persones amb problemes d’addicció a l’alcohol del barri de Santa Rosa.
Ass. TDA-H Santa Coloma de Gramenet (Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat) Associació per al suport de persones amb trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i les seves famílies, amb activitats de formació, assessorament i reivindicació de la millora en l’atenció.
Narcòtics anònims Grup de persones amb problemes d’addicció a les drogues llevat de l’alcohol, amb trobades setmanals de suport mutu per a la seva deshabituació.

Totes els serveis i entitats organitzades

 Cada fitxa hi conté del servei o l’entitat:

 • Ubicació.
 • Contacte.
 • A qui s’adreça (població destinatària).
 • Programes.
 • Via d’accès.
 • Quina organització el gestiona.

Les fitxes estan organitzades seguint diferents criteris:

 • ACCÉS AL RECURS:
  En funció de si es pot anar directament o cal una derivació per accedir-hi (des d’atenció primària de salut o d’un servei especialitzat).
 • ATENCIÓ A FAMILIARS
  Inclou aquells que treballen amb la família de la persona que té un trastorn o una addicció.
 • EDAT
  Diferenciats pel treball amb infants (fins als 12 anys), adolescents (de 13 a 18 anys), persones adultes o està especialitzat en trastorns propis de la vellesa.
 • MÓN ASSOCIATIU
  Entitats amb una base social (poden tenir professionals en el seu equip o no).
  ÀMBIT D’TREBALL: trastorns mentals, drogodependències, addiccions no químiques (socioaddiccions) o altres.
 • TIPUS D’ATENCIÓ
  En funció del nivell d’especialització i relació amb l’entorn està l’atenció primària (primer nivell d’accés), comunitària (serveis especialitzats en un entorn comunitari), hospitalària o social.