Serveis d’atenció i entitats

Obriu el desplegable per veure tota la llista.
Cada servei o entitat té una descripció breu i un enllaç a la seva fitxa.

Serveis en salut mental o addiccions que atenen població de Santa Coloma
 • Atenció a la salut sexual reproductiva
  Servei especialitzat en l’atenció sexual i reproductiva d’adolescents, joves i persones adultes amb atenció sanitària i psicològica.
 • Bus intermunicipal de la metadona (BIM)
  Servei de subministrament de metadona i assessorament sociosanitari per a persones drogodependents en tractament o amb una pauta de desintoxicació a opiacis.
 • CAP (centre d’atenció primària de salut)
  Centres d’atenció sanitària ubicats als diferents barris de la ciutat, on es fa una primera valoració dels trastorns mentals i les addiccions, es tracten quan no són greus i es deriva a serveis especialitzats quan es necessari.
 • CAS Santa Coloma (Centre d’atenció i seguiment de drogodependències)
  Servei sanitari i social especialitzat en l’atenció, el tractament i el seguiment de persones addictes a drogues, des del qual es pot derivar a tots els recursos de la Xarxa d’atenció a les drogodependències.
 • Centre especial de treball de la Fundació Tallers
  Entorn laboral on es desenvolupa una activitat productiva remunerada de persones amb necessitats especials i es fomenta l’autonomia personal i professional i la seva inclusió a la comunitat.
 • Club social Gramenet
  Espai per a persones amb problemes de salut mental, que realitza activitats socioeducatives i de lleure dirigides a la recuperació, la inserció social i la sensibilització de la resta de la comunitat.
 • CSMA (Centre de salut mental d’adults) Santa Coloma
  Atenció sanitària especialitzada de diagnòstic, orientació, tractament i seguiment per a persones adultes amb amb trastorns mentals severs i de baixa complexitat.
 • CSMIJ de Santa Coloma de Gramenet (centre de salut mental infantil i juvenil)
  Atenció sanitària i social i tractament d’infants i adolescents fins als 18 anys amb problemes de salut mental, i suport a les famílies i a serveis professionals que intervenen amb menors d’edat amb trastorns o en situació de risc.
 • EAP de Santa Coloma de Gramenet (equip d’atenció psicopedagògica)
  Servei per a la detecció, valoració de necessitats educatives especials i tractament d’infants, adolescents i joves fins als 21 anys escolaritzats.
 • ECID de Santa Coloma de Gramenet (equip clínic d’intervenció a domicili)
  Atenció domiciliària d’adolescents i joves en situacions d’alt risc en diversos àmbits de la vida que tenen dificultats per vincular-se als serveis.
 • Emociona’t Suport emocional per a adolescents i joves
  Servei preventiu per al benestar emocional d’adolescents i joves entre 12 i 26 anys, amb un servei confidencial i activitats grupals d’educació emocional.
 • Equip d’avaluació integral ambulatòria de trastorns cognitius
  Servei de detecció i tractament per a persones amb una fase inicial de demències i altres patologies cognitives.
 • Equips bàsics d’atenció social
  Atenció social a persones amb problemes de salut mental o addiccions i les seves famílies, assessorament i gestió per a l’accés a prestacions socials municipals i d’altres administracions públiques.
 • Espai Situa’t / Activa’t per la salut mental
  Informació en salut mental per a professionals, persones afectades, familiars i persones interessades, assessorament legal, i creació d’espais horitzontals de trobada i corresponsabilitat, i grups psicoeducatius i d’empoderament.
 • Hospital de dia d’adolescents de Santa Coloma de Gramenet
  Servei sanitari, social i terapèutic diürn per a adolescents amb problemes de salut mental i les seves famílies.
 • Hospital de dia de salut mental per a persones adultes
  Servei sanitari i terapèutic adreçat a persones amb problemes de salut mental que necessiten un tractament diari no hospitalari, i de suport a les seves famílies.
 • Hospital de dia de trastorns cognitius
  Recurs diürn de psicoestimulació i tractament de persones amb problemes cognitius lleus o moderats (alzheimer i altres demències) per alentir el seu deteriorament i mantenir l’autonomia, i de suport a qui té cura de la persona.
 • KMK (Kè m’explikes?) Acompanyament a joves en salut mental i addiccions
  Recurs d’acompanyament a joves i el seu entorn en salut mental i conductes addictives (patologia dual), amb activitats educatives, d’oci, ocupacionals, formatives i comunitàries, en horari de matí i tarda.
 • Llar residència Núria de salut mental
  Servei d’acolliment temporal o permanent per a persones menors de 65 anys amb problemes greus de salut mental que han de viure amb una supervisió professional.
 • Ocell de Foc
  Programa d’acompanyament per a joves, especialment aquelles amb malestar emocional, que fomenta les relacions socials entre les persones joves així com la seva inserció sociolaboral de manera individual o grupal.
 • Oficines de farmàcia
  Oficines distribuïdes per tot el municipi amb informació i suport en temes de trastorns mentals i addiccions, dispensació de medicació i acompanyament en el tractament, intercanvi de xeringues i tractament amb opiacis.
 • Pla de seguiment individual en salut mental
  Dispositiu per a persones amb problemes de salut mental greus amb poca vinculació al tractament i a la xarxa assistencial, per adherir-les al tractament i afavorir un seguiment coordinat i vinculat a la comunitat.
 • Procés d’hospitalització breu
  Servei hospitalari per atendre moments crítics amb un tractament curt, el seguiment dels quals passarà a recursos de la pròpia comunitat.
 • Programa municipal d’atenció a persones drogodependents
  Conjunt d’intervencions i activitats adreçades a persones drogodependents que cerquen la seva normalització social, l’ocupació constructiva del temps, la incorporació laboral, i la prevenció de problemes amb la resta de la comunitat.
 • Projecte Xela -Centre obert Rialles
  Programa per a la estimulació d’infants i adolescents fins a 16 anys amb retard maduratiu o trastorn autista, i d’atenció a les seves famílies.
 • Servei de mitja i llarga estada psiquiàtrica
  Servei terapèutic de tractament amb internament per a persones amb un problema de salut mental greu i inestable amb riscos importants per a qui té el trastorn o el seu entorn.s.
 • Servei de rehabilitació comunitària (SRC) de Santa Coloma de Gramenet
  Servei multidisciplinari amb activitats terapèutiques per a persones amb trastorns mentals greus amb prou estabilitat com per viure a la comunitat que també fa de pont amb equipaments ocupacionals i prelaborals normalitzats.
 • Servei de tutela a persones amb trastorns mentals
  Assessorament i suport sobre mesures judicials relacionades amb la tutela i la capacitat legal de persones amb problemes de salut mental, per a qui té un trastorn mental, familiars i professionals.
 • SESMDI del Barcelonès Nord i Maresme (servei especialitzat en salut mental i discapacitat intel·lectual)
  Servei especialitzat en l’atenció a persones amb un trastorn mental i una discapacitat intel·lectual, per tractar-se de casos amb una altra complexitat, que també dona suport a les seves famílies.
 • Spott
  Servei d’assistència per a adolescents i joves amb drogodependències o addiccions a les pantalles (videojocs, mòbil, internet i e-xarxes socials) i els seus familiars.
 • Unitat de convalescència / Mitja estada psicogeriàtrica
  Servei d’hospitalització de curta o mitja estada per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències per al seu diagnòstic i tractament.
 • Unitat de desintoxicació de drogodependències
  Programa hospitalari de desintoxicació per a persones amb una dependència física a una droga, que no poden fer-la al seu entorn per raons de caire social o sanitari.
 • Unitat de llarga estada psicogeriàtrica
  Servei d’estada hospitalària llarga per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències amb un nivell de dependència i complexitat alta, i curta quan ho necessita la persona cuidadora (malaltia, descans, etc.).
 • Unitat de patologia dual
  Servei hospitalari de tractament per a persones que tenen un trastorn mental i una drogodependència simultàniament.
 • Unitat de subaguts
  Servei d’ingrés de curta estada i de resposta ràpida per a la rehabilitació psicosocial de persones amb problemes de salut mental greu.
 • Unitat funcional de recuperació i projecte de vida (UFR)
  Recurs comunitari de salut mental multidisciplinari que té com a objectiu evitar ingressos a llarga estada psiquiàtrica i oferir una alternativa per afavorir la recuperació i el projecte de vida a la comunitat.
 • Urgències psiquiàtriques
  Urgències de 24 h per a persones amb una crisi o un brot important, que pot gestionar l’atenció immediata d’altres necessitats orgàniques com ara traumatismes o lesions, i fer hospitalitzacions breus.
 • Urgències sanitàries generals
  Servei d’urgències hospitalàries al municipi que pot tractar problemes orgànics relacionats amb usos de drogues com ara sobredosis a l’alcohol -coma etílic- o altres drogues.
 • Xarxa Joves
  Recurs socioeducatiu i comunitari d’acompanyament i orientació de joves amb problemes de salut mental amb dificultats per a la socialització i els seus familiars.

 

Entitats de l'àmbit de la salut mental o addiccions de Santa Coloma
 • Activament Catalunya associació
  Col·lectiu de persones amb experiència en trastorns mentals d’àmbit català amb una delegació a Santa Coloma de Gramenet, que lluita contra l’estigma i afavoreix l’empoderament i la recuperació de les persones afectades.
 • Al-anon
  Espai d’autoajuda per a familiars de persones alcohòliques basat en el mètode de les 12 passes d’Alcohòlics anònims.
 • Alcohòlics Anònims
  Comunitat de persones amb problemes d’alcoholisme que es reuneixen per compartir la seva experiència i seguir el mètode de les 12 passes de cara a la seva recuperació.
 • Ammame -associació
  Associació de familiars de persones amb problemes de salut mental que promou la millora de la seva qualitat de vida a través d’activitats i de sensibilització social.
 • Asaupam -associació d’intervenció comunitària en drogues
  Entitat que gestiona i impulsa accions socials i comunitàries relacionats amb les drogodependències, amb programes de prevenció i atenció a les persones afectades i llurs familiars.
 • Ass. d’Alcohòlics rehabilitats de Santa Coloma
  Associació per al suport de persones amb problemes d’addicció a l’alcohol del centre de Santa Coloma de Gramenet amb suport professional.
 • Ass. d’Alcohòlics rehabilitats Santa Rosa
  Associació per al suport de persones amb problemes d’addicció a l’alcohol del barri de Santa Rosa.
 • Ass. TDA-H Santa Coloma de Gramenet
  Associació per al suport de persones amb trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i les seves famílies, amb activitats de formació, assessorament i reivindicació de la millora en l’atenció.
 • AUPA’M (Agrupació d’usuaris/es i professionals al volant de l’autobús de metadona)
  Plataforma de persones amb problemes d’addicció a les drogues, del seu entorn i professionals que es reuneixen setmanalment en un espai horitzontal i de suport mutu.
 • Narcòtics anònims
  Grup de persones amb problemes d’addicció a les drogues llevat de l’alcohol, amb trobades setmanals de suport mutu per a la seva deshabituació.

Totes els serveis i entitats organitzades

 Cada fitxa hi conté del servei o l’entitat:

 • Ubicació.
 • Contacte.
 • A qui s’adreça (població destinatària).
 • Programes.
 • Via d’accès.
 • Quina organització el gestiona.

Les fitxes estan organitzades seguint diferents criteris:

 • ACCÉS AL RECURS:
  En funció de si es pot anar directament o cal una derivació per accedir-hi (des d’atenció primària de salut o d’un servei especialitzat).
 • ATENCIÓ A FAMILIARS
  Inclou aquells que treballen amb la família de la persona que té un trastorn o una addicció.
 • EDAT
  Diferenciats pel treball amb infants (fins als 12 anys), adolescents (de 13 a 18 anys), persones adultes o està especialitzat en trastorns propis de la vellesa.
 • MÓN ASSOCIATIU
  Entitats amb una base social (poden tenir professionals en el seu equip o no).
  ÀMBIT D’TREBALL: trastorns mentals, drogodependències, addiccions no químiques (socioaddiccions) o altres.
 • TIPUS D’ATENCIÓ
  En funció del nivell d’especialització i relació amb l’entorn està l’atenció primària (primer nivell d’accés), comunitària (serveis especialitzats en un entorn comunitari), hospitalària o social.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C