Oficines de farmàcia

Oficines distribuïdes per tot el municipi amb informació i suport en temes de trastorns mentals i addiccions, dispensació de medicació i acompanyament en el tractament, intercanvi de xeringues i tractament amb opiacis.


UBICACIÓ

38 oficines distribuïdes per tots els barris de la ciutat.
Mapa de les farmàcies de Santa Coloma: https://www.farmaguia.net


CONTACTE

Montse Porta (delegada comunitària de farmàcies)
Tel. 93 385 76 77
porta.serra@cofb.net


A QUI S’ADREÇA

Qualsevol persona amb un trastorn mental o una addició, o en contacte amb ella.


PROGRAMES

Trastorns mentals

 • Dispensació de psicofàrmacs sota prescripció facultativa.
 • Informació sobre la xarxa d’atenció als trastorns mentals.
 • Sistema personalitzat de dosificació -SPD; organització i preparació setmanal de tota la medicació en blisters.
 • Consell i orientació en salut.

Drogodependències

 • Orientació per l’abandonament del tabaquisme, alcoholisme o altres drogodependències.
 • Informació sobre la prevenció i actuació de malalties relacionades amb vies de consum (hepatitis, VIH i altres) i prova de detecció precoç del VIH.
 • Programa d’intercanvi de xeringues per a persones que prenen drogues per via parenteral.
 • Programa de tractament amb agonistes opiacis (metadona, buprenorfina i altres).
 • Consell i orientació en salut.

VIA D’ACCÉS

Universal per a serveis de consell i orientació sanitària, informació sobre tractaments i instruments profilàctics.
Prescripció facultativa per a tractaments amb psicofàrmacs amb recepta.
Derivació des d’un centre d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS) per a programes amb agonistes opiacis.


MÉS INFORMACIÓ

http://www.cofb.org

GESTIONA


Gestió i coordinació de programes: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Tel. 93 244 07 10 extensió 522

Urgències psiquiàtriques

Urgències de 24 h per a persones amb una crisi o un brot important, que pot gestionar l’atenció immediata d’altres necessitats orgàniques com ara traumatismes o lesions, i fer hospitalitzacions breus.


UBICACIÓ

Hospital Germans Trias i Pujol –Can Ruti
Carretera de Canyet s/n (08916 Badalona)


CONTACTE

psiquiatria.germanstrias@gencat.cat
Tel. 93 465 12 00


A QUI S’ADREÇA

Persones majors d’edat que presenten una alteració en el pensament, els sentiments o la conducta que requereix de intervenció terapèutica immediata, tant si presenta els símptomes per primera vegada com si es tracta de reaguditzacions de processos previs.


PROGRAMES

 • Urgències de psiquiatria.
 • Hospitalització de psiquiatria.
 • Atenció a familiars.

VIA D’ACCÉS

Les 24 h de tots els dia de l’any per iniciativa pròpia o per derivació d’algun servei sanitari o d’atenció.


MÉS INFORMACIÓ

Des del servei es deriva i es treballa de manera coordinada amb els recursos i equipaments del Centre assistencial Emili i Mira i els recursos comunitaris d’atenció als trastorns mentals de Santa Coloma de Gramenet.

http://germanstriashospital.cat


GESTIONA

Institut Català de la Salut.

Llar residència Núria de salut mental

Servei d’acolliment temporal o permanent per a persones menors de 65 anys amb problemes greus de salut mental que han de viure amb una supervisió professional.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Núria)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental o afectada per un trastorn mental sever menors de 65 anys i residents a Catalunya, que puguin realitzar les activitats quotidianes amb supervisió externa i que requereixin un acolliment amb caràcter temporal o permanent.

PROGRAMES

 • Allotjament.
 • Serveis bàsics d’acolliment, convivència i relacions interpersonals i socials, i manutenció.
 • Suport personal.
 • Atenció a la salut i seguretat i neteja de la llar.
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal i lleure.
 • Assessorament i supervisió.
 • Activitats de la vida diària, de mobilitat funcional, esportives i tallers (relaxació, automedicació, jardineria i altres).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant una sol·licitud de la persona que necessita la llar residència al Departament de Benestar i Família.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Unitat de desintoxicació de drogodependències

Programa hospitalari de desintoxicació per a persones amb una dependència física a una droga, que no poden fer-la al seu entorn per raons de caire social o sanitari.

UBICACIÓ

Hospital Germans Trias i Pujol –Can Ruti
Carretera de Canyet s/n (08916 Badalona)

CONTACTE

Robert Muga (responsable)
Tel. 93 465 12 00 ext. 3582 / 93 497 88 00

A QUI S’ADREÇA

Persones amb addicció a drogues que creen dependència física (alcohol, heroïna, metadona i altres) que requereixen d’un ingrés per motius orgànics o socials per fer la desintoxicació.

PROGRAMES

 • Pautes personalitzades de desintoxicació.
 • Seguiment orgànic de les persones en tractament.

VIA D’ACCÉS

Derivació des d’un centre d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS).

GESTIONA

Institut Català de la Salut.

Unitat de patologia dual

Servei hospitalari de tractament per a persones que tenen un trastorn mental i una drogodependència simultàniament.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb una presència simultània d’un trastorn mental greu descompensat i d´un trastorn per ús de drogues en fase aguda d´intensitat moderada o greu que, per les seves característiques, requereixen un tractament en règim d’ingrés en un únic dispositiu assistencial.

PROGRAMES

 • Atenció integral sanitària d’un trastorn per ús de drogues i d’un trastorn mental (psicosi, depressió major o altres trastorns mentals greus).
  • Educació per a la salut de les persones afectades.

VIA D’ACCÉS

Ingrés per urgències des del Centre assistencial Emili Mira, o ingrés programat derivat per la xarxa de salut mental i addiccions.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Unitat de llarga estada psicogeriàtrica

Servei d’estada hospitalària llarga per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències amb un nivell de dependència i complexitat alta, i curta quan ho necessita la persona cuidadora (malaltia, descans, etc.).

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Pacients amb deteriorament cognitiu, malaltia d’Alzheimer o altres demències.

PROGRAMES

 • Hospitalització de persones amb deteriorament cognitiu, Alzheimer i altres demències que necessiten un ingrés de llarga durada.
 • Abordatge i tractament de processos i nivells de dependència amb un grau de complexitat clínica o assistencial elevada, que no poden ser atesos al seu domicili o recurs residencial,
 • Ingressos temporals curts per necessitats familiars o de l’entorn (descans o malaltia de qui té cura de la persona).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant l’equip responsable de l’atenció de la persona (del centre d’atenció primària o de l’hospital).

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.